Wolanski & Chicharo 2008.pdf

                                   Chicharo et al 2006.pdf

                                    Sousa et al  2008.pdf

                                   Domingues et al 2005.pdf

                                   Morais Chicharo et al 2009.pdf

                                  Faria et al 2006.pdf

                                 Chicharo M et al 2006.pdf

 

Notas PBN recurso

notas epoca recurso.xls